REGULAMIN

REGULAMIN

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania się do następujących ustaleń i zaleceń:

1. Podporządkować się wszystkim zaleceniom wychowawcy.
2. Stawiać się punktualnie na miejsce prób orkiestry, prób sekcyjnych i zbiórek.
3. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych, pamiętając o szacunku dla starszych i młodszych.
4. Natychmiast informować wychowawcę o złym samopoczuciu lub chorobie.
5. Nie oddalać się z terenu ośrodka bez zezwolenia wychowawcy lub kierownika.
6. Szanować rzeczy osobiste i współuczestników warsztatów, a szczególną troską otaczać instrumenty.
7. Podczas pieszych wycieczek i innych form turystyki organizowanej, przestrzegać regulaminu i zasad podanych przez prowadzącego wycieczkę i opiekuna lub wychowawcę.

8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez ich dzieci.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie urządzeń elektronicznych ( tel., laptop, tablet itp.). Rodzice dają dziecku w/w urządzenia na własną odpowiedzialność.
10.Urządzenia elektroniczne (np.telefon, tablet, iPad itp.) przechowywane są u wychowawcy.

🔴 Dzieci młodsze do 10 r.ż.włącznie oraz wszystkie dzieci z grupy najmłodszej (bez względu na wiek), telefony(tablety itp.) otrzymywać będą w środy i niedziele w godz. 14:30- 14:45

🔴 Dzieci starsze, powyżej 11 r.ż. mają telefony codziennie w godz.14.15 do 15:15 oraz na czasami na niektóre wycieczki- do decyzji wychowawcy.

11. W przypadku stosowania jakiejkolwiek formy przemocy, wulgarnego zachowania, palenia papierosów lub innych substancji, picia alkoholu – uczestnik zostanie wydalony z Warsztatów w trybie natychmiastowym, z powiadomieniem szkoły. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego osobistego odebrania dziecka. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika warsztatów, koszty nie będą zwracane.
12. W przypadku rezygnacji zadatek nie jest zwracany.
13. Całkowita opłata za Warsztaty musi być uregulowana do dnia 09.06.2024. W przypadku rezygnacji w terminie 10-21.06.2024  kwota zwrotu to 1400 zł. Nie ma zwrotów w razie rezygnacji po dniu 21.06.2024. Organizator ma prawo nie przyjąć uczestnika bez podania przyczyny.

14. Karta kwalifikacyjna jest ważna wyłącznie wraz z wymaganymi załącznikami
15. Zeskanowaną KARTĘ wraz ze ZGODAMI oraz dowodem wpłaty zadatku w wysokości 550 zł należy przesłać do dnia 10.05.2024 na adres mailowy warsztaty@paganini.net.pl   oraz oryginał dokumentów na adres:

IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY „PAGANINI”
Alicja Dragan
UL.MATEJKI 13/4
59-220 LEGNICA

16. Rodzice/opiekunowie dowożą dzieci na miejsce Warsztatów oraz w dniu zakończenia – odbierają.
17. Po zakończeniu Warsztatów dziecko może być odebrane tylko przez rodziców/opiekunów prawnych.
W innym przypadku rodzic musi napisać upoważnienie wskazując osobę odpowiedzialną za odbiór dziecka
i tylko za okazaniem dowodu tożsamości. Upoważnienie musi zawierać dane dowodu tożsamości.

🟢 Koszt kolonii – 2850zł

✅ ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WSZYSTKICH PUNKTÓW REGULAMINU .

 

adres:

DOM WYPOCZYNKOWY „MIESZKO”

UL.MICKIEWICZA 2

58-540 KARPACZ